Algemene voorwaarden


1.Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Burman handelsonderneming BV Heerhugowaard, hierna te noemen Burman, gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Burman gedane aanbiedingen, leveringen en diensten, zulks met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij/derden.

2.Eigendomsovergang en risico
1.Behoudens het in lid 2 en verder gestelde gaat de eigendom van, en het risico voor beschadiging of teniet gaan van de goederen, geheel of gedeeltelijk, op de koper over bij de levering. In geval de goederen getransporteerd moeten worden is het risico van transport, voor geheel of gedeeltelijk te niet gaan, voor de koper. Het transport vangt aan op het moment dat de goederen de magazijnen bij Burman hebben verlaten.
2.Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid gesteld, behoudt Burman zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens Burman voldaan heeft.
3.Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald mag de koper het niet aan derden ter hand of ter beschikkingstellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand.
4.Bij verlies, diefstal, inbeslagneming ed. van het verkochte is de koper verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, zulks binnen 24 uren na de ontdekking daarvan aan Burman te melden.
5.Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de koper dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom.
6.Lid 3 blijft buiten toepassing indien de wederpartij een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.
 
3.Levering
1.De levering van de goederen door de vennootschap vindt plaats op het adres van de koper op de tussen partijen overeengekomen dag en tijdstip als vermeld op de factuur, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen, welke alsdan vermeld zal staan op de factuur.
2.Is levering op de overeengekomen dag niet mogelijk, dan kan Burman na schriftelijk bericht het tijdstip van levering eenzijdig wijzigen, zonder dat hierdoor voor de koper recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat.
3.De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper.
4.Indien een tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, wordt de levertijd verlengd tot dat moment waarop Burman redelijkerwijze in de gelegenheid is tot levering. Als overmacht zal in ieder geval hebben te gelden natuurgeweld, vorst en staking.
5.Indien gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper is Burman bevoegd de levering van de goederen uit te stellen totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft.
 
4.Ontvangst en reclames
1.De koper verklaart het gekochte in goede staat met alle toebehoren te hebben ontvangen en dit bij aflevering te hebben gecontroleerd.
2.Reclames dienen schriftelijk per aangetekende brief te geschieden binnen 8 dagen na de levering. Na afloop van deze termijn wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.
3.Indien de koper de geleverde goederen heeft verwerkt, bewerkt of anderszins heeft gebruikt is het recht te reclameren vervallen, ook binnen de in lid 2 genoemde termijn. Ook in dat geval wordt de koper geacht de goederen 
onvoorwaardelijk aanvaard te hebben.
4.Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Burman en franco verzending. Karton en emballage worden nimmer teruggenomen.
 
5.Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld. Burman is slechts door een aanbieding gebonden indien zij binnen de aanbiedingstermijn schriftelijk bericht van aanvaarding ontvangen heeft, waarmee de overeenkomst tot stand komt.
 
6.Prijzen en betaling
1.Indien de kostprijs van de door Burman verkochte producten een verhoging mocht ondergaan op grond van ondermeer veranderende invoerprijzen, prijswijzigingen, een wijziging in lasten, wijzigingen in heffingen en/of andere rechten of plichten, is Burman gerechtigd de prijzen aan te passen, ook in geval de order reeds bevestigd is. Burman zal hiervan de koper schriftelijk mededeling doen.
2.Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Deze termijn is een fatale termijn als bedoeld in artikel 6:83 B.W.
3.Indien de koper niet binnen de in lid 2 genoemde termijn betaald wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Vanaf de datum waarop de koper in verzuim is zal automatisch een rente verschuldigd zijn over de koopprijs van 
1,5% per maand, of gedeelte van een maand.
4.Indien Burman tot buitengerechtelijke invordering overgaat is koper een vergoeding voor de incassokosten verschuldigd overeenkomstig het Incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
5.Betaling kunnen niet worden opgeschort, ook niet indien de koper meent enig recht van reclame te hebben.
 
7.Ontbinding
1.In geval van niet of niet tijdige betaling, of indien koper niet voldoet aan enige andere met Burman gesloten overeenkomst,heeft 
Burman het recht om de uitvoering van de desbetreffende overeenkomsten en alle verdere overeenkomsten tussen partijen, ook 
indien deze niet of slechts ten dele zijn uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring, 
althans ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van Burman tot vordering van 
vergoeding van de schade, gederfde winst en interest.
2.Het bepaalde in lid 1 is ook van toepassing in geval van faillissement van de koper, diens surseance van betaling,aanbieding van een regeling aan crediteuren, beslaglegging op het bedrijfsvermogen of een gedeelte daarvan, liquidatie of overname van het bedrijf van de koper, wijziging van de rechtsvorm en wanneer er omstandigheden als in dit lid bedoeld bij het afsluiten van de koop overeenkomst zijn geweest, zonder dat Burman door de koper op de hoogte is gesteld.
3.Indien Burman besluit tot ontbinding, kan de koper aan de overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen. Eventuele betalingstermijnen zijn vervallen en betaling van het reeds geleverde is direct en geheel opeisbaar.
 
8.Aansprakelijkheid
1.Alle directe of indirecte schade welke voortvloeit uit de met Burman gesloten overeenkomst jegens de koper en/of derden wordt 
bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.
2.In het bijzonder aanvaardt Burman geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar verstrekte afbeeldingen, catalogi en tekeningen. Hetzelfde geldt voor de door Burman verstrekte technische gegevens, maten en gewichten.
 
9.Wijziging van deze algemene voorwaarden
Burman is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan wie dan ook. Indien deze voorwaarden gewijzigd wordt zullen de nieuwe voorwaarden op de overeenkomst, aanbieding, levering of dienst van toepassing zijn die van kracht waren op de dag dat die overeenkomst, aanbieding, dienst of levering schriftelijk door Burman is bevestigd, tenzij anders is overeengekomen.
 
10.Geschillen
Alle, door Burman als zodanig beschouwde, geschillen welke voortvloeien uit door haar gesloten overeenkomsten ter zake van verkochte en/of geleverde goederen, worden in eerste aanleg uitsluitend onderworpen aan het oordeel van de Kantonrechter dan wel de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar. Bij uitsluiting is Nederlands Recht van toepassing.
 
Aandachtspunten:
-Gebruik nooit een hoge drukreiniger; strooi- of dooizout; chloor; zoutzuur of andere bijtende middelen om uw sierbestrating te reinigen. Voor het reiniger van uw sierbestrating adviseren wij u om gebruik te maken van één van onze reinigingsmiddelen.
-Kalkuitbloei of ‘witte aanslag’  is een natuurlijk verschijnsel, dit vormt nooit een aanleiding tot weigering.
-Volg de verwerkingsvoorschriften op de verpakking. Wij adviseren u bij meerdere pakketten deze zoveel mogelijk door elkaar te verwerken.
-Bij artikelen geproduceerd uit natuurlijke grondstoffen kunnen afwijkingen in kleur en structuur voorkomen, dit vormt nooit een aanleiding tot weigering.
-De informatie in onze showtuin, op onze website en in onze prijslijst zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Ondanks dat is het mogelijk dat er onbedoeld informatie niet juist worden weergegeven. Burman Sierbestrating b.v. kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor kennelijke onjuistheden c.q. onvolkomenheden (typefouten).
-Afbeeldingen en kleuren op onze website zijn indicatief. De kleuren, structuren en afmeting kunnen afwijken van het originele product. Wij raden u ten aller tijden aan nooit een product aan te schaffen zonder dit te beoordelen in onze showtuin of door middel van een monster. Derhalve kunnen geen rechten ontleend worden aan getoonde afbeeldingen qua kleur, structuur of afmeting.
-Speciaal voor u bestelde artikelen kunnen niet retour. Overige artikelen kunnen binnen veertien dagen en op voortoon van een aankoopbewijs mits schoon en onbeschadigd retour gebracht worden. U krijgt 75% van de aanschafwaarde retour. Wij kunnen, in overleg, de materialen bij u op komen halen tegen van te voren afgesproken transportkosten.
www.burmansierbestrating.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.burmansierbestrating.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.